Emerson McLaughlin
Class: 7.1.020
Jingle Bells
Philip Peters
Class: 7.11.020
Sonatina in G Major Opus 36 No 5 Third Movement
Avery McLaughlin
Class: 7.11.030
Jig
Sofia Josephine Mutiu
Class: 7.11.030
A Slow Waltz op.39, no.23
Philip Peters
Class: 7.11.030
Jig
Philip Peters
Class: 7.11.040
Study No 3 Opus 37 No 44
Eugene Suh
Class: 7.11.050
Affections Touching Across Time
Emma Elizabeth Mutiu
Class: 7.14.020
Sonata in B Flat Major
Daniel Alexander
Class: 7.14.030
Prelude in B Minor, Op. 28, No.6
Daniel Alexander
Class: 7.14.040
Mysterious Summer's Night
Daniel Alexander
Class: 7.14.050
Etude No. 12 (Disco-Visit)
Daniel Alexander
Class: 7.15.010
Sinfonia in G minor, No. 11